Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sau đây. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên thoát ngay khỏi Trang web này. Apkmodall và / hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là “Apkmodall”) có quyền cập nhật ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“TOU”) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Trong trường hợp vi phạm các quy định của ĐIỀU KIỆN, Apkmodall sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp xử lý hợp pháp và công bằng.

Nội dung trang web của chúng tôi

Nội dung Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, dữ liệu, quan điểm, đề xuất, trang web và liên kết được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Trang web này và nội dung của nó chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Mặc dù Apkmodall đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên Trang web này, nhưng nó không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Apkmodall có thể thay đổi nội dung có trên Trang web này hoặc các sản phẩm được đề cập bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Apkmodall TẠI ĐÂY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI RÕ RÀNG, BAO GỒM ĐẦY ĐỦ TỐI ƯU ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, NGỤ Ý, TRANH CHẤP HOẶC CÁC BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ KHÁC.

Việc bạn sử dụng trang web này

Bạn không được sử dụng Trang web này và / hoặc Nội dung Trang web cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi TOU, liên quan đến bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc để xúi giục thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc các hoạt động vi phạm quyền của Apkmodall hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn sẽ không được phép truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web này hoặc vào bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, hoặc vào bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với bất kỳ máy chủ Apkmodall nào.

Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây quá tải cho Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ sở hạ tầng, hệ thống và mạng của nó.

Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ Nội dung Trang web nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không có chủ đích thông qua Trang web này hoặc sử dụng bất kỳ quy trình, thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp thủ công hoặc tự động nào để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần hoặc nội dung nào của Trang web này.

Bạn không được kiểm tra bằng cách quét hoặc các phương tiện khác về lỗ hổng của Trang web này hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web này, cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực của Trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này. Bạn không được tra cứu ngược lại, theo dõi hoặc cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào của bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác của Apkmodall hoặc Trang web này, hoặc khai thác hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này.

Bạn không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web này và việc người khác sử dụng Trang web này bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào.

Khi sử dụng Trang web này và nội dung của nó, bạn đồng ý tuân thủ luật hiện hành và tuân theo đạo đức xã hội. Bạn không được sử dụng Trang web này và nội dung của nó để sản xuất, đọc, sao chép hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào bất hợp pháp, vi phạm quyền của bất kỳ người nào khác hoặc gây rối trật tự xã hội và phá hoại sự ổn định xã hội. Bạn không được sử dụng Trang web này và nội dung của nó để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng và bất kỳ hệ thống máy tính nào.

Bảo mật

Chính sách Bảo mật của Apkmodall có thể áp dụng cho việc sử dụng thông tin cá nhân trên hoặc thông qua Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng Apkmodall có thể sử dụng thông tin đó theo & nbsp; Chính sách quyền riêng tư này.

Mặc dù các liên kết đến Trang web của bên thứ ba có thể có trong Trang web này để thuận tiện cho bạn, Apkmodall sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của bất kỳ Trang web nào như vậy. Bạn có thể cần phải xem xét và đồng ý với các quy tắc sử dụng hiện hành khi sử dụng các Trang web đó. Ngoài ra, liên kết đến Trang web của bên thứ ba không ngụ ý rằng Apkmodall xác nhận trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được tham chiếu trong đó.

Luật Hiện hành và Giải quyết Tranh chấp

Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của bạn và tất cả các hoạt động liên quan trên hoặc thông qua Trang web này sẽ được điều chỉnh, hiểu và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐIỀU KIỆN này hoặc quyền truy cập của bạn và tất cả các hoạt động liên quan trên hoặc thông qua trang Web này

This post is also available in: English